کلاس آموزش خوشنویسی با خودکار

موسسه دلگاه هنر اشاعه دهنده خوشنویسی با خودکاردرسال 1389درمکاني قديمی ساخت واقع درکرج،نبش سه راه گوهردشت وبا اخذ اولین مجوز آموزشگاه آزادهنری خوشنویسی درکرج از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی وبه مدیر مسئولی خانم سیده کبری حسینی شروع به کارنمودکه بعداز 4 سال به ساختمان جديد به آدرس سه راه گوهردشت جنب ضلع شمالي پل برج آسمان واحديک انتقال يافت.این مرکزفعاليت خودرابا آموزش خوشنويسی باخودکار به صورت نستعلیق آغاز نمود، واکنون بعد ازگذشت شانزده سال به مهمترین آموزشگاه خوشنویسی با خودکار در کرج تبدیل شده است.فعاليتهای اين مرکز بدين شرح است: آموزش خوشنويسی با خودکار خط نستعليق در 8 دوره براي بزرگسالان آموزش خوشنويسی با خودکار نستعليق در10 دوره براي سنين 8 تا 12 سال آموزش شکسته نويسی با خودکار در 6 دوره آموزش پيوسته نويسی انگليسي در دو دوره آموزش خوشنويسي با قلم از مقدماتي تا ممتاز چاپ و تهيه کتب خوشنويسی تهيه سي دی های آموزش خوشنويسی تربيت مربياني براي آموزش خوشنويسی با خودکار سرای خوشنویسان کرج با شیوه ای جدید و با به کارگیری وسایل کمک آموزشی از قبیل: دوربین ،تلویزیون،سی دی،کتاب ورسم المشق مشغول به آموزش خوشنویسی با خودکار است. در این شیوه با بزرگ کردن خط هنرجو تمام ایرادهای کار وی مشخص می شود و هنرجویان می توانند تصحیح تکالیف و درس جدید را از طریق تلویزیون مشاهده نمایند لذا از تمام وقت کلاس استفاده مفید می نمایند و دیگراستاد نیز مجبور نیست مطالب را برای تک تک هنرجویان توضیح دهد. در نتیجه با جلوگیری ازطرح مطالب تکراری مطالب متنوعي در کلاس عنوان می شود، که موجب پیشرفت سریعترهنرجویان می شود.

Best style and design

Stunning design

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteturetur adipis cingelit. Mauris mollis tempus dui, nec bibendum augue faucibus quis.

We build a brand

Always something on

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteturetur adipis cingelit. Mauris mollis tempus dui, nec bibendum augue faucibus quis.

To your preferences

Intelligent interactions

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteturetur adipis cingelit. Mauris mollis tempus dui, nec bibendum augue faucibus quis.