ارتباط با ما

خانه - ارتباط با ما

[ffb_section_0 unique_id=”2lcsjt1r” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A0%2C%22no-gutter%22%3A0%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A0%2C%22force-fullwidth%22%3A0%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”2lcsjt1s” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2250%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_html_2 unique_id=”2lcskbqk” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html%22%3A%7B%22html%22%3A%22%3Ciframe src%3D%5C%22https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fembed%3Fpb%3D!1m14!1m8!1m3!1d809.2975597581367!2d51.3720908!3d35.770703!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3f8e07bc1881ed7f%253A0x6e944361c0932671!2z2qnYp9mG2YjZhiDahtin2b4g2Ygg2KrYqNmE24zYutin2Kog2K_ZhNqv2KfZhyDZh9mG2LE!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543307053157%5C%22 width%3D%5C%221100%5C%22 height%3D%5C%22600%5C%22 frameborder%3D%5C%220%5C%22 style%3D%5C%22border%3A0%5C%22 allowfullscreen%3E%3C%2Fiframe%3E%22%2C%22html-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D”][/ffb_html_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”16b6hbn3″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2240%22%2C%22b%22%3A%2250%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22fg-text-dark%22%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”16b6hbn4″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%226%22%2C%22md%22%3A%224%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%221%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2250%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_heading-4_2 unique_id=”2lb92474″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-sub-title%22%3A%7B%22sub-title%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%2C%22text-alignment%22%3A%22text-center%22%2C%22text-alignment-sm%22%3A%22%22%2C%22text-alignment-md%22%3A%22%22%2C%22text-alignment-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen repeated-lines 0-|-sub-title sub-title text”]

خیلی خوشحالیم که تصمیم گرفتید با ما در ارتباط باشید . به هر دلیل ما ۲۴ ساعته در خدمت شما برای پاسخ گویی به سوالاتتان در زمینه طراحی و چاپ و یا استعلام قیمت هستیم.

[/ffb_param][/ffb_heading-4_2][ffb_heading_2 unique_id=”16b6hbn9″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22tag%22%3A%22h2%22%2C%22align%22%3A%22text-right%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2222%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22font-size%22%3A%2224%22%2C%22font-weight%22%3A%22600%22%2C%22text-transform%22%3A%22uppercase%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]اطلاعات تماس با ما[/ffb_param][/ffb_heading_2][ffb_iconbox-4_2 unique_id=”16b6hbna” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22icon-position%22%3A%22right%22%2C%22icon-wrapper%22%3A%7B%22icon-size%22%3A%22sm%22%2C%22icon-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%2C%22labels%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22right%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2216%22%2C%22font-weight%22%3A%22400%22%2C%22text-transform%22%3A%22uppercase%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen icon-wrapper icon”]ff-font-awesome4 icon-map-marker[/ffb_param][ffb_param route=”o gen labels repeated-lines 0-|-title title text”]آدرس شرکت[/ffb_param][ffb_param route=”o gen labels repeated-lines 1-|-description description text”]تهران – سعادت آباد – بلوار دریا
توحید 6 – پلاک 6 – واحد 2
[/ffb_param][/ffb_iconbox-4_2][ffb_iconbox-4_2 unique_id=”16b6hbnb” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22icon-position%22%3A%22right%22%2C%22icon-wrapper%22%3A%7B%22icon-size%22%3A%22sm%22%2C%22icon-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%2C%22labels%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22right%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2216%22%2C%22text-transform%22%3A%22uppercase%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen icon-wrapper icon”]ff-font-awesome4 icon-phone[/ffb_param][ffb_param route=”o gen labels repeated-lines 0-|-title title text”]تلفن[/ffb_param][ffb_param route=”o gen labels repeated-lines 1-|-description description text”]

88585041(021)

88585048(021)

[/ffb_param][/ffb_iconbox-4_2][ffb_iconbox-4_2 unique_id=”2lb9n041″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22icon-position%22%3A%22right%22%2C%22icon-wrapper%22%3A%7B%22icon-size%22%3A%22sm%22%2C%22icon-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%2C%22labels%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22right%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2216%22%2C%22text-transform%22%3A%22uppercase%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen icon-wrapper icon”]ff-font-awesome4 icon-envelope[/ffb_param][ffb_param route=”o gen labels repeated-lines 0-|-title title text”]ایمیل[/ffb_param][ffb_param route=”o gen labels repeated-lines 1-|-description description text”]

delgahhonar@gmail.com

[/ffb_param][/ffb_iconbox-4_2][ffb_iconbox-4_2 unique_id=”2lb9s237″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22icon-position%22%3A%22right%22%2C%22icon-wrapper%22%3A%7B%22icon-size%22%3A%22sm%22%2C%22icon-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%2C%22labels%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22right%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2216%22%2C%22text-transform%22%3A%22uppercase%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen icon-wrapper icon”]ff-font-awesome4 icon-linkedin[/ffb_param][ffb_param route=”o gen labels repeated-lines 0-|-title title text”]اینستاگرام[/ffb_param][ffb_param route=”o gen labels repeated-lines 1-|-description description text”]

delgahhonar@

[/ffb_param][/ffb_iconbox-4_2][ffb_iconbox-4_2 unique_id=”2lb9t3ci” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22icon-position%22%3A%22right%22%2C%22icon-wrapper%22%3A%7B%22icon-size%22%3A%22sm%22%2C%22icon-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%2C%22labels%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22right%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2216%22%2C%22text-transform%22%3A%22uppercase%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen icon-wrapper icon”]ff-font-awesome4 icon-paper-plane[/ffb_param][ffb_param route=”o gen labels repeated-lines 0-|-title title text”]تلگرام[/ffb_param][ffb_param route=”o gen labels repeated-lines 1-|-description description text”]

delgahhonar@

[/ffb_param][/ffb_iconbox-4_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”16b6hbnd” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%228%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%23dedede%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2230%22%2C%22b%22%3A%2230%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2250%22%7D%2C%22border-radius%22%3A%7B%22top-left%22%3A%2210%22%2C%22top-right%22%3A%2210%22%2C%22bottom-right%22%3A%2210%22%2C%22bottom-left%22%3A%2210%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_contact-form-wrapper_2 unique_id=”16b6hbqp” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22email%22%3A%22your%40email.com%22%2C%22subject%22%3A%22Contact Form%22%2C%22use-custom-headers%22%3A%220%22%2C%22headers%22%3A%22%22%2C%22use-custom-message%22%3A%220%22%2C%22message%22%3A%22%22%2C%22use-js-trig%22%3A%220%22%2C%22trigger-name%22%3A%22my-contact%22%2C%22use-php-filter%22%3A%220%22%2C%22filter-name%22%3A%22my-filter%22%7D%7D%7D”][ffb_paragraph_3 unique_id=”2lct68v7″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2220%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

لطفا جهت ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل کنید تا در سریعترین زمان ممکن با شما تماس بگیریم

[/ffb_param][/ffb_paragraph_3][ffb_row_3 unique_id=”16b6hbsf” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%7D%7D%7D”][ffb_column_4 unique_id=”16b6hbta” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%224%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2210%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_contact-form-input_5 unique_id=”16b6hbtc” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22input-type%22%3A%22text%22%2C%22placeholder%22%3A%22%D9%86%D8%A7%D9%85 %D8%B4%D9%85%D8%A7 *%22%2C%22label%22%3A%22I agree to the Terms and Conditions%22%2C%22checkbox-selected%22%3A%220%22%2C%22name%22%3A%22%D9%86%D8%A7%D9%85%3A %22%2C%22rows%22%3A%225%22%2C%22checkbox-validation%22%3A%220%22%2C%22checkbox-validation-message%22%3A%22Checking this box is required.%22%2C%22is-required%22%3A%221%22%2C%22is-required-message%22%3A%22%D9%BE%D8%B1 %DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86 %D8%A7%DB%8C%D9%86 %DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%2C%22min-length-has%22%3A%220%22%2C%22min-length%22%3A%2210%22%2C%22min-length-message%22%3A%22Minimal length is 10 characters%22%2C%22validation-type%22%3A%22none%22%2C%22validation-type-regex%22%3A%22%22%2C%22validation-type-custom-function%22%3A%22%22%2C%22validation-message%22%3A%22This field is not valid.%22%2C%22bg-color%22%3A%22%22%2C%22bg-focus-color%22%3A%22%22%2C%22border-color%22%3A%22%22%2C%22border-focus-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22placeholder-color%22%3A%22%22%2C%22placeholder-focus-color%22%3A%22%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%2C%22text-focus-color%22%3A%22%22%2C%22validation-message-color%22%3A%22%23e55973%22%7D%7D%7D”][/ffb_contact-form-input_5][/ffb_column_4][ffb_column_4 unique_id=”16b6hbtd” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%224%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2210%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_contact-form-input_5 unique_id=”16b6hbtf” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22input-type%22%3A%22text%22%2C%22placeholder%22%3A%22%D9%86%D8%A7%D9%85 %D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C %D8%B4%D9%85%D8%A7%22%2C%22label%22%3A%22I agree to the Terms and Conditions%22%2C%22checkbox-selected%22%3A%220%22%2C%22name%22%3A%22%D9%86%D8%A7%D9%85 %D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%3A %22%2C%22rows%22%3A%225%22%2C%22checkbox-validation%22%3A%220%22%2C%22checkbox-validation-message%22%3A%22Checking this box is required.%22%2C%22is-required%22%3A%220%22%2C%22is-required-message%22%3A%22This field is required.%22%2C%22min-length-has%22%3A%220%22%2C%22min-length%22%3A%2210%22%2C%22min-length-message%22%3A%22Minimal length is 10 characters%22%2C%22validation-type%22%3A%22none%22%2C%22validation-type-regex%22%3A%22%22%2C%22validation-type-custom-function%22%3A%22%22%2C%22validation-message%22%3A%22This field is not valid.%22%2C%22bg-color%22%3A%22%22%2C%22bg-focus-color%22%3A%22%22%2C%22border-color%22%3A%22%22%2C%22border-focus-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22placeholder-color%22%3A%22%22%2C%22placeholder-focus-color%22%3A%22%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%2C%22text-focus-color%22%3A%22%22%2C%22validation-message-color%22%3A%22%23e55973%22%7D%7D%7D”][/ffb_contact-form-input_5][/ffb_column_4][ffb_column_4 unique_id=”16b6hbtg” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%224%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2210%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_contact-form-input_5 unique_id=”16b6hbti” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22input-type%22%3A%22text%22%2C%22placeholder%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84 %D8%B4%D9%85%D8%A7 *%22%2C%22label%22%3A%22I agree to the Terms and Conditions%22%2C%22checkbox-selected%22%3A%220%22%2C%22name%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%3A %22%2C%22rows%22%3A%225%22%2C%22checkbox-validation%22%3A%220%22%2C%22checkbox-validation-message%22%3A%22Checking this box is required.%22%2C%22is-required%22%3A%221%22%2C%22is-required-message%22%3A%22%D9%BE%D8%B1 %DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86 %D8%A7%DB%8C%D9%86 %DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%2C%22min-length-has%22%3A%220%22%2C%22min-length%22%3A%2210%22%2C%22min-length-message%22%3A%22Minimal length is 10 characters%22%2C%22validation-type%22%3A%22email%22%2C%22validation-type-regex%22%3A%22%22%2C%22validation-type-custom-function%22%3A%22%22%2C%22validation-message%22%3A%22%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3 %D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84 %D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF %D8%B4%D8%AF%D9%87 %D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1 %D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%2C%22bg-color%22%3A%22%22%2C%22bg-focus-color%22%3A%22%22%2C%22border-color%22%3A%22%22%2C%22border-focus-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22placeholder-color%22%3A%22%22%2C%22placeholder-focus-color%22%3A%22%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%2C%22text-focus-color%22%3A%22%22%2C%22validation-message-color%22%3A%22%23e55973%22%7D%7D%7D”][/ffb_contact-form-input_5][/ffb_column_4][ffb_column_4 unique_id=”16b6hbtj” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_contact-form-input_5 unique_id=”16b6hbts” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22input-type%22%3A%22textarea%22%2C%22placeholder%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85 %D8%B4%D9%85%D8%A7 *%22%2C%22label%22%3A%22I agree to the Terms and Conditions%22%2C%22checkbox-selected%22%3A%220%22%2C%22name%22%3A%22%D9%85%D8%AA%D9%86 %D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%3A %22%2C%22rows%22%3A%226%22%2C%22checkbox-validation%22%3A%220%22%2C%22checkbox-validation-message%22%3A%22Checking this box is required.%22%2C%22is-required%22%3A%221%22%2C%22is-required-message%22%3A%22%D9%BE%D8%B1 %DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86 %D9%85%D8%AA%D9%86 %D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85 %D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%22%2C%22min-length-has%22%3A%220%22%2C%22min-length%22%3A%2210%22%2C%22min-length-message%22%3A%22Minimal length is 10 characters%22%2C%22validation-type%22%3A%22none%22%2C%22validation-type-regex%22%3A%22%22%2C%22validation-type-custom-function%22%3A%22%22%2C%22validation-message%22%3A%22This field is not valid.%22%2C%22bg-color%22%3A%22%22%2C%22bg-focus-color%22%3A%22%22%2C%22border-color%22%3A%22%22%2C%22border-focus-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22placeholder-color%22%3A%22%22%2C%22placeholder-focus-color%22%3A%22%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%2C%22text-focus-color%22%3A%22%22%2C%22validation-message-color%22%3A%22%23e55973%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2240%22%7D%7D%7D%7D”][/ffb_contact-form-input_5][ffb_contact-form-button_5 unique_id=”16b6hbtt” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22btn%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%220-%7C-button1%22%3A%7B%22button1%22%3A%7B%22text%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84 %D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%22%2C%22width%22%3A%22btn-w-auto%22%2C%22text-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22border-color%22%3A%22%22%2C%22border-hover-color%22%3A%22%22%2C%22bg-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22bg-hover-color%22%3A%22%5B2%5D%22%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22text-transform%22%3A%22uppercase%22%7D%7D%7D”][/ffb_contact-form-button_5][ffb_contact-form-messages_5 unique_id=”16b6hbtu” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22successful%22%2C%22hide-msg%22%3A%220%22%2C%22msg-time%22%3A%220%22%2C%22show-alert%22%3A%220%22%7D%7D%7D”][ffb_alert-9_6 unique_id=”16b6hbu0″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22icon-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%23009688%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23009688%22%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%23606060%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-right%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%2C%22close-color%22%3A%22%23000000%22%2C%22bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22border-color%22%3A%22%23ebeef6%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2240%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen icon”]ff-font-awesome4 fa-check[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 0-|-title title text”]پیام ارسال شد[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-description description text”]با تشکر از پیام شما
به زودی با شما تماس خواهیم گرفت[/ffb_param][ffb_param route=”o gen close-char”]×[/ffb_param][ffb_param route=”o gen sr-text”]Close[/ffb_param][/ffb_alert-9_6][/ffb_contact-form-messages_5][ffb_contact-form-messages_5 unique_id=”16b6hbu1″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22unsuccessful%22%2C%22hide-msg%22%3A%220%22%2C%22msg-time%22%3A%220%22%2C%22show-alert%22%3A%220%22%7D%7D%7D”][ffb_alert-2_6 unique_id=”16b6hbu3″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22icon-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%23e55973%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23e55973%22%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%23606060%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-right%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%2C%22close-color%22%3A%22%23000000%22%2C%22bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22border-color%22%3A%22%23ebeef6%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2240%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen icon”]ff-font-awesome4 icon-exclamation-triangle[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 0-|-title title text”]ارسال نشد[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-description description text”]متاستفانه پیام شما ارسال نشد . لطفا مجددا تلاش کنید[/ffb_param][ffb_param route=”o gen close-char”]×[/ffb_param][ffb_param route=”o gen sr-text”]Close[/ffb_param][/ffb_alert-2_6][/ffb_contact-form-messages_5][/ffb_column_4][/ffb_row_3][/ffb_contact-form-wrapper_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0]