چاپ بنر

[ffb_section_0 unique_id=”hv89ds9″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-medium%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2280%22%2C%22b%22%3A%2280%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22fg-text-dark%22%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”hv8aaug” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%225%22%2C%22md%22%3A%225%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%227%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_image_2 unique_id=”hv8jg3e” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22url%5C%22%3A%5C%22work.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A1500%2C%5C%22height%5C%22%3A994%2C%5C%22id%5C%22%3A-1%7D%22%2C%22resize%22%3A%221%22%2C%22width%22%3A%22374%22%2C%22height%22%3A%22374%22%2C%22quality%22%3A%22100%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2250%22%7D%2C%22mg-md%22%3A%7B%22b%22%3A%2280%22%7D%7D%7D%7D”][/ffb_image_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”hv89dsa” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%227%22%2C%22md%22%3A%227%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%225%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_heading-1_2 unique_id=”hv8g1uh” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-header%22%3A%7B%22header%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23000e81%22%2C%22text-align%22%3A%22right%22%2C%22text-align-sm%22%3A%22right%22%2C%22text-align-md%22%3A%22right%22%2C%22text-align-lg%22%3A%22right%22%2C%22font-size%22%3A%2222%22%2C%22font-size-sm%22%3A%2222%22%2C%22font-size-md%22%3A%2222%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2222%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22heading-v1-title%22%7D%7D%2C%221-%7C-sub-title%22%3A%7B%22sub-title%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2230%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23000e81%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22text-align-sm%22%3A%22center%22%2C%22text-align-md%22%3A%22center%22%2C%22text-align-lg%22%3A%22center%22%2C%22font-size%22%3A%2218%22%2C%22font-size-sm%22%3A%2218%22%2C%22font-size-md%22%3A%2218%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2218%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22subtitle-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%2C%222-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23000e81%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22text-align-sm%22%3A%22center%22%2C%22text-align-md%22%3A%22center%22%2C%22text-align-lg%22%3A%22center%22%2C%22font-size%22%3A%2218%22%2C%22font-size-sm%22%3A%2218%22%2C%22font-size-md%22%3A%2218%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2218%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22%22%7D%7D%2C%223-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23000e81%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22text-align-sm%22%3A%22center%22%2C%22text-align-md%22%3A%22center%22%2C%22text-align-lg%22%3A%22center%22%2C%22font-size%22%3A%2218%22%2C%22font-size-sm%22%3A%2218%22%2C%22font-size-md%22%3A%2218%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2218%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22%22%7D%7D%2C%224-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23000e81%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22text-align-sm%22%3A%22center%22%2C%22text-align-md%22%3A%22center%22%2C%22text-align-lg%22%3A%22center%22%2C%22font-size%22%3A%2218%22%2C%22font-size-sm%22%3A%2218%22%2C%22font-size-md%22%3A%2218%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2218%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22%22%7D%7D%7D%2C%22text-alignment%22%3A%22text-left%22%2C%22text-alignment-sm%22%3A%22%22%2C%22text-alignment-md%22%3A%22%22%2C%22text-alignment-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen repeated-lines 0-|-header header text”]بنر تبلیغاتی[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 1-|-sub-title sub-title text”]بنر روش انتقال پیام تبلیغاتیست که دارای طرح های گرافیکی می باشد و شامل تصاویر و متون است . در واقع بنر یک پرچم است که یک پیغام، لگو، سمبل را به مخاطبان خودمنتقل می کند . امروزه بنرهای تبلیغاتی یکی از کارآمدترین و موثرترین روشهای تبلیغاتی می باشند. ارائه پیام تبلیغات در قالب و فرمت گرافیک و با شیوه هنری، ظاهر کلی بنر می باشد. بنرها هم مانند پوسترها جهت تبلیغات ، طراحی و چاپ می شوند و پیام تبلیغاتی خود را در قالب یک طرح هنری و گرافیکی به مخاطب عرضه می دارند.[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 2-|-paragraph paragraph text”]متن های نوشته شده در طراحی بنرها اکثرا تبلیغاتی است و از جملات زیبا و آراسته در آن استفاده می شود. هزینه طراحی و چاپ بنرها معمولا از پوسترها ارزانتر هستند. بنر بیشتر استفاده تبلیغاتی و از نوع بیرونی دارد ،هر چند تبلیغات از طریق بنر، تنها راهکار تبلیغ نیست ولی این روش هم مزایا و محدودیت های خاص خود را دارد.[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 3-|-paragraph paragraph text”]امروزه بنر های تبلیغاتی به دلیل پیشرفت روز افزون و طرح های خلاقانه در عرضه بنر های تبلیغاتی و همینطور مقرون به صرفه بودن بنرها نسبت به انواع دیگر تبلیغات کاربرد بیشتری دارد که از انواع ان می توان به چند مورد اشاره کرد.[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 4-|-paragraph paragraph text”]1:طرح های فرهنگی
۲:مناسبت های مذهبی
۳:رویدادهای اجتماعی و سیاسی
۴:رویداد های ملی و بین المللی
۵:کاربرد در اتحادیه های صنفی
۶:کاربرد در کسب و کار
[/ffb_param][/ffb_heading-1_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0]